PROGRAM DARMOWYCH KONSULTACJI | FREE CONSULTATIONS

Potrzebujesz porady przed kupnem mieszkania?
Doradzimy, jakie są wady i zalety wybranego lokalu, wskażemy niebezpieczeństwa i złe rozwiązania, zaproponujemy, co zmienić na lepsze.

Twoje mieszkanie / gabinet / biuro potrzebuje zmiany?
Sprawdzimy, czy uda się inaczej podzielić pomieszczenia, znaleźć miejsce na dodatkowy pokój lub nowego pracownika, powiększyć łazienkę, inaczej ustawić meble, małym kosztem upiększyć wnętrza. Zastanowimy się, co zrobić, żeby żyło i pracowało się wygodniej.

Masz pomysł na zmianę i chcesz go skonsultować ze specjalistą?
Wskażemy plusy i minusy Twojego pomysłu, sprawdzimy, czy jest zgodny ze sztuką budowlaną i możliwy do wykonania.

Zapraszamy na rozmowę w naszej pracowni na Saskiej Kępie w Warszawie. W miłej atmosferze. Bez warunków i zobowiązań.

You need advice before buying a flat?
We will advise you on the advantages and disadvantages of the selected premises, point out the dangers and bad solutions, suggest what to change.

Your apartment / study / office needs a change?
We will check whether we can divide the rooms differently, find a place for an additional room or a new employee, enlarge the bathroom, arrange the furniture differently, beautify the interior at a low cost. We will think about what to do to make life and work more comfortable.

You have an idea for a change and want to consult it with a specialist?
We will point out the pros and cons of your idea, check whether it conforms to building rules and is possible to implement.

We invite you to a meeting in our studio in Saska Kępa in Warsaw. In a nice atmosphere. Without conditions and obligations. In English of course.

Zasady:
1. Oferujemy darmową konsultację o czasie trwania do pół godziny.
2. Darmowe konsultacje odbywają się tylko w naszym biurze przy ul. Saskiej 97/7.
3. Nie udzielamy darmowych konsultacji zdalnie – mailem, pocztą, online.
4. Dla jednej inwestycji udzielamy jednej darmowej konsultacji.
5. Termin darmowej konsultacji musi być wcześniej ustalony mailem lub telefonicznie i jest zależny od naszych możliwości czasowych.

Regulations:
1. We offer a free consulting meeting up to 30 minutes long.
2. Free consultations take place only in our office at Saska 97/7, Warsaw.
3. We do not execute free consultation on-line or by e-mail.
4. We provide one free consultation for one investment.
5. The date of the free consultation must be agreed in advance by e-mail or phone and depends on our time possibilities.